Inchon Kim Sungsoo -A Korean Nationalist Entrepreneur 
 
 
 
 인촌 주요활동
         
교육운동 기업운동 언론운동 건국운동  인촌의 삶


       
인촌생가 가족 유필 유학 피난시절추모사업

       
인촌기념관 동상제작 서거추도식 인촌천묘식 기타기념사업

 Copyright 2001 donga.com Privacy policy.  
jj7989@donga.com